Vilkår

Generelle vilkår som gjelder mellom Juridisk ABC AS og Kunden vedrørende inngåelse av avtale om syvdagers testperiode av Arbeidsrettsakademiet, LawAi og øvrige kurs/abonnementstjenester. Eventuelle avvik skal være særskilt og skriftlig avtalt.

1. Generelle vilkår

1.1 Lisensvilkårene ("Avtalen") regulerer testperiode av lisenser til Arbeidsrettsakademiet, LawAi og øvrige kurs/abonnementstjenester ("Tjenesten") som leveres av Juridisk ABC AS ("JABC"), organisasjonsnummer: 994 995 634, med forretningsadresse Edvard Storms gate 2, 0166 Oslo, og Kunden.

1.2 Ved å inngå avtale om testperiode for å ta i bruk Tjenesten, bekrefter Kunden å ha lest, forstått og akseptert disse vilkårene.

1.3 Tjenesten inkluderer kurs/opplæring i juridiske temaer, samt tilgang til den generative AI-tjenesten LawAi.

1.4 Tjenesten er tilgjengelig på nett og krever internetttilgang for å brukes. Kostnader knyttet til internettilgang er Kundens ansvar.

2. Tilgang til tjenesten

2.1 Tilgang og innloggingsprosedyre

Tilgang til Tjenesten krever innlogging ved hjelp av et unikt brukernavn og passord. Dette gir Kunden og dens brukere adgang til funksjoner, produkter og tjenester som er omfattet av Kundensavtale med JABC.

Tilgang til Tjenesten gis normalt 1 virkedag fra bestilling.

2.2 Personlig bruk og sikkerhet

Tilgangen er personlig, og Kunden skal ikke dele innloggingsdetaljer med tredjeparter.

2.3 Forbud mot massenedlastning

Enhver form for massenedlasting eller automatisk nedlasting fra Tjenesten er uttrykkelig forbudt.

2.4 Begrensninger i anvendelse av data

Det er ikke tillatt å anvende data fra Tjenesten for å trene eller utvikle egne kunstig intelligens-løsninger.

3. Varighet og opphør

3.1 Varighet

Testperioden er syv (7) dager, med mindre noe annet er avtalt. Avtalen opphører automatisk etter testperiodens utløp og Kunden mister umiddelbart tilgang til Tjenesten.

4. Ansvar og begrensninger

4.1 Kursinnhold i læringsportal

JABC tilstreber å gjøre kursinnholdet i læringsportalen både enkelt og tilgjengelig, samt å holde innholdet korrekt og oppdatert til enhver tid. Imidlertid er de juridiske fagområdene dynamiske, og det må tas høyde for at deler av innholdet kan være unøyaktig gjengitt eller at det kan ha kommet endringer i rettstilstanden etter at innholdet ble produsert.

4.2 Teknologiske begrensninger

LawAi er en juridisk svartjeneste basert på generativ AI-teknologi. Selv om teknologien er inngående testet, kan det forekomme feilaktige eller unøyaktige svar.

4.3 Tjenesten er ikke en erstatning for profesjonell rådgivning

JABC har utviklet LawAi for å assistere med generelle juridiske spørsmål og gi praktiske råd i ulike situasjoner. Tjenesten skal imidlertid ikke erstatte profesjonell juridisk rådgivning. Kunden er ansvarlig for å vurdere nøyaktigheten, fullstendigheten og anvendeligheten av alle svar og råd som genereres av LawAi. Det anbefales å søke tradisjonell juridisk bistand dersom det er spørsmål av stor viktighet, verdi eller kompleksitet.

4.4 Ansvarsbegrensninger

JABC skal ikke holdes ansvarlig for indirekte tap, følgeskader, tapt fortjeneste eller andre sekundære konsekvenser som måtte oppstå som følge av bruk av LawAi. JABCs samlede ansvar for direktetap skal ikke overstige det beløpet Kunden har betalt for tilgang til tjenesten i den aktuelle avtaleperioden.

4.5 Ikke en advokattjeneste

LawAi er ikke å anse som en advokat, og JABC driver ikke med juridisk rådgivning etter domstollovens bestemmelser. JABC har heller ikke juridisk ansvarsforsikring, slik som gjelder for advokater. Dette er en begrensning i tjenesten som det forutsettes at Kunden aksepterer.

4.6 "Som den er" og "Som tilgjengelig"

Ved å benytte LawAi aksepterer Kunden disse begrensningene og er inneforstått med at tjenesten leveres "som den er" og "som tilgjengelig", uten noen form for garantier, verken uttrykte eller underforståtte.

5. Immaterielle rettigheter, varemerker og referanser

5.1 Opphavsrett og bruksbegrensninger

Innholdet er beskyttet av "Lov om opphavsrett til åndsverk mv." (åndsverkloven) og kan kun brukes som et hjelpeverktøy i henhold til denne avtalen. Annen bruk krever skriftlig samtykke fra JABC.

5.2 Varemerker og kjennetegn

Juridisk ABC er et registrert varemerke, og LawAi og Arbeidsrettsakademiet er kjennetegn som eies av JABC.

5.3 Referansebruk i markedsføring

Så lenge Avtalen er i kraft, har JABC rett til å benytte Kundens navn og kjennemerke i markedsføringen av tjenesten. Fremstillingen skal være lojal.

6. Retten til fornyelse eller utsettelse av testperiode

Dersom Kunden ikke får gjennomført testperioden, og dette skyldes forhold på JABC sin side, har Kunden rett til fornyelse eller utsettelse av testperioden.

Fornyelse eller utsettelse av testperiode skal formaliseres skriftlig mellom partene.

Logo

© 2024 Juridisk ABC